След промените в закона за отпадъците, физически лица не могат да изкупуват рискови отпадъци от черни и цветни метали, които са обект на най-чести посегателства – елементи на ж.п. състави и кабели.

Дейностите с отпадъци от черни и цветни метали ще се извършват само на площадки на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища и на обекти от жп инфраструктурата със стопанско предназначение.